Регулаторна рамка и правно-административно обслужване

Регулаторна рамка:

Търговско право:

  • Управление на взаимоотношенията с Търговски регистър
  • Управление на взаимоотношенията с Централен регистър на особените залози
  • Управление на взаимоотношенията с Централен кредитен регистър
  • Административно обслужване на акционерно дружество: общи събрания, съвет на директорите, годишни отчети, вписвания, разпределение на дивиденти, джиросване на акции, придобиване на дъщерни дружества и др.
  • Административно обслужване надружество с ограничена отговорност: общи събрания, прехвърляне на дялове, изключване на съдружници, годишни отчети, вписвания, разпределение на дивиденти и др.

Трудово право:

  • Управление на взаимоотношенията с Главна инспекция по труда
  • Прилагане в практиката на изискванията на КТ: водене на трудови досиета, назначаване/освобождаване на служители, сменен режим на работа, извънреден труд, командировки, отпуски, обезщетения и пр.
  • Прилагане в практиката на изискванията на ЗБЗУТ: работа със служби по трудова медицина, оценка на риска, прилагане на превантивни мерки, осигуряване на лични предпазни средства, отчитане на трудови злополуки и пр.

Резултати от водени АХД и НАХД

This entry was posted in Профи-дил. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.