Дело в КС срещу чл. 250а и сл. от ЗЕС

Само с мрънкане не става. Само с оплакване, хленчене, псуване зад гърба, в кухнята, пред приятели и познати. Става само като си запретнем ръкавите и гоним до целите си до дупка. Тогава задължително става. Защото държавата – това сме ние.

10.04.2014 г.: моя жалба до Омбудсмана на Република България:

Искане: Моля да сезирате Конституционния съд на Република България с искане да отмени текстовете на чл. 250а и сл. от ЗЕС (вкл. и свързаните с тях административно-наказателни разпоредби).

Основание: Текстовете на чл. 250а и сл. от ЗЕС касателно задълженията на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги да съхраняват определени категории информация относно ползваните от потребителите им услуги за срок от 12 месеца, са приети със ЗИД на ЗЕС като част от задълженията на Република България по транспонирането на Директива 2006/24/ЕС. Със свое решение Европейският съд приема, че описаната директива е въведена в нарушение на Европейската харта за правата на човека, имаща силата на документ от по-високо равнище и като следствие е невалидна. Доколкото директивата е отменена поради нейната незаконосъобразност, свързана с нарушаване правата на гражданите на ЕС, то и текстовете на ЗЕС, възпроизвеждащи директивата, се явяват също нарушаващи правата на гражданите на ЕС (към които ЗЕС има приложимост).

Съпътстващи документи: Европейски съд, решение по дела С-293/12 и С-594/12 (английски език):

14.04.2014 г.: отговор от за внесено искане в Конституциония съд:

Ombudsman-ZES-250a

 • 15.04.2014 г.: образувано е дело в Конституционния съд.
 • 12.06.2014 г.: Конституционният съд допуска делото за разглеждане по същество.
 • 12.03.2015 г. С Решение № 2 по доклад на съдия Кети Маркова, КС:
  Обявява за противоконституционни чл. 250а – чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41/2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 14/2015 г.). Решението е обнародвано в ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г.:

Анализ на становищата, дадени от институции по искане на КС:

 • Президент на РБ – положително становище
 • Върховен касационен съд – положително становище
 • Върховен административен съд – положително становище
 • Главен прокурор на РБ – положително становище
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – положително становище
 • Комисия за защита на личните данни – положително становище
 • Институт за модерна политика – положително становище
 • Фондация “Програма Достъп до информация” – положителн остановище
 • Фондация Български адвокати за правата на човека – положително становище
 • Висш адвокатски съвет – частично положително становище
 • Национално бюро за контрол на СРС – отрицателно становище
 • Министерство на вътрешните работи – отрицателно становище
 • Съюз на юристите в България – отрицателно становище
 • Комисия за регулиране на съобщенията – отказва да даде становище
This entry was posted in Ам-ам. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.